Allmänna villkor

1. Ansvar för egendom

Stiftelsen Judaica har inget ansvar för annans egendom som förvaras inom Bajit.

Beställaren av en lokal är ansvarig för eventuell skada som denna själv eller dess deltagare vållar Bajit eller tredje part.

2. Om något skadas eller går sönder

Det är evenemangets ansvariga som ansvarar för eventuell skada som uppstår i samband med genomförande av evenemang.

Bajit teamet avgör hur skadat inventarier ska lagas/återställas och kostnaden debiteras ansvarig arrangör av evenemang

3. Säkerhet

Säkerhetsnivån i Bajit är mycket hög. Om inte annat avtalats gäller följande vid nyttjande av lokal i Bajit.

 • Varje besökare skall kunna legitimera sig vid sitt besök i Bajit. Vår säkerhetspersonal kan komma att be besökare att legitimera sig samt vidta andra, ur säkerhetssynpunkt, relevanta åtgärder vid en besökares inpassering till Bajit.
 • Senast två veckor innan första bokningsdagen måste SJ ha erhållit tillräckligt med information om evenemanget så att säkerheten kan garanteras och tillräckligt med personal kan bokas upp.
 • Senast tre dagar innan den första bokningsdagen skall SJ erhålla en lista med namn på de personer som kommer att besöka Bajit.
 • Vid nyttjande av lokal skall det tydligt framgå till SJ vem som är arrangör, vilken typ av evenemang som det gäller och vem som är ansvarig för innehållet.
 • Stiftelsen Judaica förbehåller sig rätten att själva avgöra vilken typ av säkerhet som krävs för ett visst nyttjande av lokal. Kostnaden för säkerheten påförs brukaren av lokalen enligt prislistan.
 • Marknadsföring av ett evenemang i Bajit får ej ske genom öppna kanaler, däremot i slutna grupper och sällskap. 

4. Särskilda allmänna förbud

Bajit är ett all-aktivitetshus med särskilda krav från myndigheter till följd av att Bajit bland annat rymmer restaurangytor, butiksyta samt en skola och en förskola. Av dessa anledningar är följande strikt förbjudet såvida inte Bajit teamet gett särskilt skriftligt tillstånd för annat.

Förbud:

 • Förtäring i Bajit, Se separat Matpolicy
 • Djur får inte vistas i Bajit.
 • Fotografering inom skolan eller förskolans öppettider eller då barn finns i Bajit. Fotografering i Bajit ska alltid godkännas av Bajit teamet.
 • Ur brandsäkerhetssynpunkt är pyroteknik inte tillåtet i Bajit. Pyroteknik innefattar bland annat, men inte uteslutande: Tomtebloss, rökmaskiner, is facklor etc.
 • Vid nyttjande av lokal i Bajit är det inte tillåtet att vistas i andra lokaler än de man har bokat förutom entrén med ljusgården. Det är arrangören som ansvarar för sin deltagare/gäster efterlever detta.
 • Rökning är inte tillåten inom hela fastigheten, vilket både betyder själva huset men även marken runt Bajit som disponeras av SJ genom tomträtt.
 • Rökning är inte tillåtet i anslutning till grindarna vid Bajits tomtgräns.
 • Vid nyttjande av ytor som kan nyttjas "gratis" skall dessa alltid återställas i samma skick som när man tog dem i bruk, vilket inkluderar både städning och möblering.
 • All inpassering till Bajit ska ske via entréerna som bemannas av säkerhetspersonal. Det är förbjudet att på eget bevåg öppna entrédörrar eller utrymningsdörrar för att låta deltagare till ett evenemang komma in eller ut. (Vid nödlägen kan utrymningsdörrar användas. Vid nödlägen aktiveras utrymningslarm som kompletteras med säkerhetspersonalen instruktioner)

5. Städning vid nyttjande/hyra av lokal.

Du förväntas att lämna Bajits lokaler i minst samma skick som de var när du fick tillträde till dem.

Städning av Bajits lokaler beställs av Bajit teamet och utförs av Bajits städentreprenör. Bajit-teamet ser i bästa mån till att lokalen är ren och fin innan du tillträder. Efter ditt arrangemang utförs städning beroende på nedsmutsnings graden och du debiteras för denna kostnad i efterskott. Bajit-teamet kan ge dig ett schablonpris i samband med din bokningsförfrågan. (se även prislista )

Grovstädning av lokalerna måste alltid göras efter ditt arrangemang, detta utförs av dig eller din organisation.

Sopor skall sorteras och slängas i avsedda behållare. Du får instruktioner av Bajit teamet i samband med dit evenemangs genomförande. 

När ditt arrangemang är över ska lokalen återställas enligt instruktion från Bajit teamet.

Innan och efter varje hyrestillfälle besiktigar Bajit-teamet

 • Lokalen
 • Den tekniska utrustningen.
 • Inredningen och möbler

Eventuella avvikelser från vad som överenskommit kommer Bajit teamet att åtgärda i efterhand

Bajit debiterar i så fall.

 • 400 kr/påbörjad arbetstimme på vardagar för egna arbetsinsatser
 • Materialkostnader
 • Timkostnader för externa leverantörer.

Om något går sönder ber vi dig att meddela Bajit teamet på bokning@bajit.se så att komplettering kan ske.

Eventuella brister i lokalen, inredning, teknik ska meddelas Bajit teamet skriftligen innan lokalen tas i bruk, via epost till bokning@bajit.se

6. Force Majure

Du hyr lokalerna i befintligt skick med den utrustning som finns tillgänglig i respektive lokal. Bajit-teamet säkerställer att utrustningen fungerar när du tar den i anspråk. Ifall utrustningen, vid denna kontroll, upptäcks vara icke fungerande kommer Bajit teamet informera om detta.

Skulle något oförutsett hända under hyrestillfället, som exempelvis ett strömavbrott eller liknande, ansvarar inte Bajit för detta.

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, rådande säkerhetsläge, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför SJs kontroll, berättigar SJ att häva ett bokning utan skyldighet att utge skadestånd.

7. Särskilda allmänna villkor vid nyttjande av Samlingssal och/eller Baren

Baren och samlingssalen skall alltid vara tömd på inredning samt sopor efter varje evenemang.

Baren ska vara rengjord enligt instruktioner från Bajit teamet. Utrustning tillhandahålls av Bajit

Evenemangsansvarige erhåller information beträffande rengöringsrutiner i samband med bokningsbekräftelse.

Uppsättning av utsmyckning på väggar, tak eller annan inredning måste godkännas av Bajit teamet

Städkostnader debiteras alltid evenemangsansvarige. (se Prislista)

Befintlig teknik och utrustning ingår i bokningen. (Se under flik Prislista)

Felanmälningslista över teknik och annan utrustning i lokalen bifogas inför ett evenemang och skador som tillkommit efter det att brukaren nyttjat lokalen debiteras brukaren.

Medhavd alkohol i Samlingssalen och Baren är tillåten.

Evenemangsansvarige ansvarar för att erhålla nödvändiga serveringstillstånd.

Evenemangsansvarige ansvarar för att ev. cateringfirman eller andra leverantörer till evenemanget innehar F-Skattsedel.

Servering av mat i Samlingssalen och eller Baren, se Matpolicy i Bajit.

8. Särskilda allmänna villkor vid nyttjande av Gymnastiksalen Plan 4 i Bajit

Mat och dryck får inte medbringas i Gymnastiksalen, förbudet inkluderar frukt, tetraförpackningar etc

Enbart Vatten i plastflaska eller icke krossbart material är tillåtet

Ute skor för inte bäras i Gymnastiksalen

Rep, kedjor och likn får inte fästas i Bommar, ribbstolar, paneler, eller annan fastsatt inredning i Gymnastiksalen

Vid önskemål om användande av tjockmatta måste evenemangsansvarige genomgå säkerhetsutbildning för upp och ner hissning av mattorna samt erhålla nyckel. Meddela Bajit teamet i samband med bokningsförfrågan.

Det är tillåtet att använda och flytta på inredning och material så länge att salen återställs vid evenemangets avslutning. Anslag med default möblering finns uppsatt i lokalen. 

Material som är försedd med lås eller material som förvaras i skåp eller låsta vagnar ingår inte pr automatik i bokningen

Det finns en ljudanläggning i Salen. Koppla in egen uppspelnings enhet via den fastmonterade enheten på väggen i materialförrådet. Din egen enhet behöver en 3 mm AUX (hörlurs) utgång. AUX kabel finns i salen, adapter finns inte.

Salen bokas i pass om 60 eller 90 minuter. Aktivitet ska alltid avslutas i tid så salen kan återställas innan nästa pass börjar.

Anslag om "fasta" tider i salen finns på dörren till salen.

Två omklädningsrum finns tillgängliga i anslutning till salen, ett för män (plan 4) och ett för kvinnor (plan 5)

9. Särskilda allmänna villkor vid nyttjande av Matsalen Plan 2 i Bajit

Matsalen kan användas för möten, föreläsningar, workshops mm

Matsalen är bokningsbar, vardagar efter kl 1700 samt helger.

Vid nyttjande av Matsalen ingår tillgång till

 • befintliga stolar och bord (ca 100 platser)
 • projektorskärm (fastmonterat)
 • möjlighet att låna mobil AV-vagn med två mikrofoner, förstärkare, högtalare, projektor samt adekvat kablage. Vagnen måste bokas i samband med lokalbokningen.
 • Matsalens möblering ska alltid återställas till default enligt anslag i salen.
 • Stolar ska hängas på borden genom att använda stolens arm/ryggstöd, ej placeras upp och ner på bordet.

Det är inte tillåtet att låna bestick, tallrikar, glas, tillbringare, serveringsvagnar etc som kan finnas i anslutning till matsalen.

Det är inte tillåtet att vistas i serveringskorridoren mellan köksutrymmen och själva matsalen

Obehöriga är inte tillåtna att vistas inom Köksytorna.

Det är inte tillåtet att medbringa egen mat/dryck i matsalen.

Mat som serveras i matsalen ska vara tillverkat i Bajit av en operatör som står under kosher kontroll av Judiska Församlingens Rabbin, i nuläget Rabbin Mattias Amster.

Vi rekommenderar att anlita Caféoperatören för matservering i samband med evenemang i matsalen.