Villkor vid bokning & nyttjande av lokal samt allmänna villkor

Dessa villkor gäller alltid vid bokning eller nyttjande av lokaler i Stiftelsen Judaicas, nedan kallad SJ, fastighet kallad Bajit.

Dessa villkor gäller för alla hyresgäster, besökare och brukare av olika lokaler (både bokade mot avgifter och gratislokaler) i Bajit.

Bokning och avbokning av lokal

1. Bokning och avbokning skall alltid ske skriftligen. En bokning är giltig först då skriftlig bekräftelse av bokningen skickats av Bajit. Vid avbokning senare än två veckor innan bokningens första dag skall full avgift för lokalen utgå. Innan dess är det avgiftsfritt att avboka. Stiftelsen Judaica förbehåller sig rätten att uttaga andra typer av avgifter om Bajit haft särskilda kostnader specifika för bokningen. Gör en bokningsförfrågan här: Bokningsförfrågan

2. Betalning

Om inte annat avtalats faktureras samtliga kostnader efter evenemanget när slutbesiktning gjorts. Om betalningsfristen överskrids har SJ rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

3. Priser

Priser för lokaler framgår under Prislista. SJ förbehåller sig rätten att ändra dessa priser beroende av en boknings karaktär.

Kostnader för städ och säkerhet tillkommer normalt vid lokalbokning. Om ingen extra säkerhet krävs för ett specifikt evenemang betalar bokaren normalt inte för säkerhet under Bajits officiella öppettider.

4. Särskilda önskemål vid bokning av lokal

Alla eventuella särskilda önskemål utöver de som normalt tillhandahålls av Bajit skall anmälas i samband med beställningstillfället. Vad som ingår vid bokning av olika lokaler framgår av Bajits prislista

5. Ansvar för egendom

Stiftelsen Judaica har inget ansvar för egendom som förvaras inom Bajit. Beställaren av en lokal är ansvarig för skada som denna själv eller dess deltagare genom försummelse vållar på Bajit.

Kostnader för ersättning av trasiga glas, trasigt porslin, skador på egendom, bord mm eller svinn av desamma debiteras alltid beställaren av lokalen eller cateringuppdraget.

Särskilda allmänna villkor vid bokning av Samlingssal eller Puben

· Puben och samlingssalen skall alltid vara rengjord och tömd efter varje evenemang.

· Uppsättning av utsmyckning på väggar, tak eller annan inredning måste godkännas av Bajits bokningsorganisation.

· Städkostnader debiteras den som bokat lokalen.

· Befintlig teknik och utrustning ingår i bokningsavgift.

· Felanmälningslista över teknik och annan utrustning i lokalen bifogas inför ett evenemang och skador som tillkommit efter det att brukaren nyttjat lokalen debiteras brukaren.

· Medhavd alkohol i Samlingssalen och Puben är tillåten. Eventuella serveringstillstånd ansvarar brukaren själv för att anskaffa.

· Om cateringfirma och avlönad personal används skall den person som bokar tillse att cateringfirman / arbetsgivaren innehar F-Skattsedel.

· Boknings förfrågan av lokal görs via bokningsverktyget på Bajits hemsida eller via mail på bokning@bajit.se

6. Särskilda regler kring mat och dryck

Se Matpolicy

7. Särskilda allmänna förbud

Bajit är ett all-aktivitetshus med särskilda krav från myndigheter till följd av att Bajit bland annat rymmer restaurangytor samt en skola och en förskola. Av dessa anledningar är följande strikt förbjudet såvida inte Bajit gett särskilt tillstånd för annat.

Förbud:

 • Se separat Matpolicy
 • Medhavda husdjur.
 • Fotografering under skolan eller förskolans öppettider eller då barn finns i Bajit.
 • Ur brandsäkerhetssynpunkt krävs alltid Bajits tillåtelse att tända använda pyroteknik vilket t.ex. omfattar stearinljus, rökmaskiner, tomtebloss etc.
 • Om man bokat en lokal i Bajit är det inte tillåtet att vistas i andra lokaler än de man har bokat förutom entrén med ljusgården och loungen.
 • Rökning är inte tillåten inom hela fastigheten, vilket både betyder själva huset och även marken runt Bajit som disponeras av SJ genom tomträtt.
 • Vid nyttjande av ytor som är gratis skall dessa alltid återställas i samma skick som när man tog dem i bruk, vilket inkluderar både städning och möblering.

8. Säkerhet

Säkerhetsnivån i Bajit är mycket hög. Om inte annat avtalats gäller följande vid nyttjande och bokning av lokal i Bajit.

 • Varje besökare skall kunna legitimera sig vid sitt besök i Bajit. Vår säkerhetspersonal kan komma att be besökare att legitimera sig samt vidta andra, ur säkerhetssynpunkt, relevanta åtgärder vid en besökares inpassering till Bajit.
 • Senast två veckor innan första bokningsdagen måste SJ ha erhållit tillräckligt med information om evenemanget så att säkerheten kan garanteras och tillräckligt med personal kan bokas upp.
 • Senast tre dagar innan den första bokningsdagen skall SJ erhålla en lista med namn på de personer som kommer att besöka Bajit.
 • Vid nyttjande av lokal skall det tydligt framgå till SJ vem som är arrangör, vilken typ av evenemang som det gäller och vem som är ansvarig för innehållet.
 • Stiftelsen Judaica förbehåller sig rätten att själva avgöra vilken typ av säkerhet som krävs för ett visst nyttjande av lokal. Kostnaden för säkerheten påförs brukaren av lokalen enligt prislistan.
 • Marknadsföring av ett evenemang i Bajit får ej ske genom öppna kanaler, däremot i slutna grupper och sällskap.

9. Om något skadas eller går sönder

Självklart är det så att om något går sönder eller skadas under ditt arrangemang så är det ditt ansvar att se till att det blir lagat/återställt. Det kan vara så att Bajit avgör hur något ska lagas/återställas men att det är du som får stå för kostnaden.

10. Möblering - Bord & stolar m.m.

Bajits Samlingssal rymmer som festvåning upp till 150 vid bord sittande gäster.

Bajit tillhandahåller bord och stolar. Vi har 25 stycken rektangulära bord (140*70 cm), som det kan sitta 6 gäster runt. Vi har 150 stolar. Behöver du ytterligare eller andra bord eller vill du kanske hyra linnedukar, servetter eller annat hänvisar vi till uthyrningsservice.

Om Du hyr något som skall levereras till Bajit måste du samordna detta med säkerhetsavdelningen.

11. Lån av Bajits ljud och bildvagn.

Bajit förfogar över en bild och ljudvagn som hyresgästeroch andra brukare av bajit kan låna tex vid uthyrning av lokal.

Vagnen är låsbar och utrustad med

 • Två trådlösa mikrofoner ( myggor)
 • Löstagbar projektor med HDMI kabel
 • Två fastmonterade högtalare ( bas och diskant)
 • Fastmonterade förstärkare och slutsteg
 • Kabel för inkoppling av digital uppspelningsenhet (smartphone, ipad, dator etc.)

För att låna vagnen skriv till bokning@bajit.se eller säg till i samband med bokningsförfrågan.

Se separat lånevillkor för ljud och bildvagn.

12. Städning vid bokning av lokal.

Du förväntas att lämna Bajits lokaler i det skick som de var när du fick tillträde till dem.

Städning av Bajits Samlingssal/Baren och toaletter beställs av Bajits administration och utförs av Bajits städentreprenör. Bajit ser till att lokalen är ren och fin innan du tillträder. Efter ditt arrangemang utförs städning beroende på nedsmutsning graden och du debiteras för denna kostnad i efterskott. Bajits administration kan ge dig ett schablonpris i samband med din bokningsförfrågning.

Grovstädning av lokalerna måste alltid göras efter ditt arrangemang, detta utförs av dig eller din organisation.

Alla sopor skall sorteras och slängas i avsedda behållare. Du får instruktioner av Bajits personal i samband med dit evenemangs genomförande.

När ditt arrangemang är över ska lokalen återställas enligt instruktion från Bajits personal.

13. Rökförbud

Det råder totalt rökförbud i Bajit, inomhus och utomhus. Rökning sker utomhus utanför Bajits tomtgräns.

Så kallade is facklor, rökmaskiner och annan pyroteknik för inomhusbruk är inte tillåtna då de aktiverar vårt brandlarm. En brandkårsutryckning kostar ca 15.000 kr (20190109) och debiteras lokalanvändaren ifall att utryckningen orsakas av denna.

14. Efterkontroll vid lokalnyttjande.

Innan och efter varje hyrestillfälle görs en kontroll från vår sida för att se om lokalerna har städats och köksredskap har diskats och ställts tillbaka på rätt plats. Vi kontrollerar även den tekniska utrustningen, i de fall du har lånat sådan. Skulle något inte vara till vår belåtenhet och vi är tvungna att sätta in personal för att exempelvis diska, plocka om i skåp, ställa tillbaka möbler, transportera bort brödbackar, tomglas eller annat, kommer vi att debitera för denna tid.

Vi debiterar 400 kr/påbörjad timma på vardagar.

Om något går sönder ber vi dig att meddela bajit på info@bajit.se så att komplettering kan ske. En viss kostnad innebär det naturligtvis.

15. Force Majure

Du hyr lokalerna i befintligt skick med den utrustning som finns. Bajit ser till att utrustningen fungerar när du tar den i anspråk. Skulle något oförutsett hända under hyrestillfället, som exempelvis ett strömavbrott eller något annat, ansvarar inte Bajit för detta. Det kan finnas möjlighet att köpa tillgång till resurspersonal under ditt evenemang. Kontakta Bajits personal på info@bajit.se för att få mer information.

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, rådande säkerhetsläge, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför SJs kontroll, berättigar SJ att häva ett bokning utan skyldighet att utge skadestånd.