1. Villkorens omfattning

Dessa villkor gäller alltid vid bokning eller nyttjande av lokaler i Stiftelsen Judaicas, nedan kallad SJ, fastighet kallad Bajit och / eller vid beställning av catering från Stiftelsen Judaica.

Utöver dessa villkor gäller även ”Allmänna villkor Bajit”. Vid tvetydigheter är det alltid ”Allmänna villkor som gäller”. Mer information finns på www.bajit.se.

2. Bokning och avbokning

Bokning och avbokning skall alltid ske skriftligen. En bokning är giltig först då skriftlig bekräftelse av bokningen skickats av SJ. Vid avbokning senare än två veckor innan bokningens första dag skall full avgift för lokalen utgå. Stiftelsen Judaica förbehåller sig rätten att uttaga andra typer av avgifter om SJ haft särskilda kostnader specifika för bokningen. Vid bokningsförfrågan används företrädesvis bokning@bajit.se. I bokningsförfrågan behöver vi veta följande:

 • Vem arrangören är. Person eller organisation.
 • Syftet med bokningen; innehåll i grova drag.
 • Kontaktperson inklusive e-postadress och telefonnummer.
 • Datum för bokningen.
 • Tid för bokningen. Start- och sluttid.
 • Preparationstid för bokningen, före och efter.
 • Vilken målgrupp bokningen riktar sig till; barn, unga, äldre etc.
 • Antal personer som bokningen omfattar.
 • Önskemål och servering/catering
 • Specifika önskemål kring bokningen; AV-teknik, bord, stolar mm.
 • Hur bokningen annonseras.
 • Om särskilda VIP-besökare väntas.

3. Betalning

Om inte annat avtalats skall förskottsbetalning erläggas om 30% av lokalens bokningspris eller i förekommande fall, accepterad offert. Full likvid skall erläggas inom 10 dagar från det att SJ skickat faktura. Om betalningsfristen överskrids har SJ rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

4. Priser

Priser för lokaler och catering framgår på SJs hemsida. SJ förbehåller sig rätten att ändra dessa priser beroende av en boknings karaktär.

Kostnader för städ och säkerhet tillkommer normalt vid lokalbokning. Om ingen extra säkerhet krävs för ett specifikt evenemang betalar bokaren normalt inte för säkerhet under Bajits officiella öppettider.

5. Särskilda önskemål

Alla eventuella särskilda önskemål utöver de som normalt tillhandahålls av SJ skall anmälas i samband med beställningstillfället. Vad som ingår vid bokning av olika lokaler framgår av SJs hemsida.

6. Ansvar för egendom

Stiftelsen Judaica har inget ansvar för egendom som förvaras inom Bajit. Beställaren av en lokal är ansvarig för skada som denna själv eller dess deltagare genom försummelse vållar SJ.

Kostnader för ersättning av trasiga glas, trasigt porslin, skador på egendom, bord mm eller svinn av desamma debiteras alltid beställaren av lokalen eller cateringuppdraget.

7. Särskilda förbud

Bajit är ett all-aktivitetshus med särskilda krav från myndigheter till följd av att Bajit bland annat rymmer restaurangytor samt en skola och en förskola. Av dessa anledningar är följande strikt förbjudet såvida inte SJ gett särskilt tillstånd för annat.

a. Förbud av medhavd mat och dryck gäller generellt i Bajit. Mat för barn upp till två år eller för andra personer som kräver speciell kost kan tas in i Bajit efter särskild överenskommelse med SJ. Vid dessa överenskommelser utgår alltid SJ från Judiska Församlingen i Stockholms kosherlista. Produkter som inte finns på denna lista kan aldrig tas in i Bajit.

 • Medhavda husdjur.
 • Fotografering under skolan eller förskolans öppettider eller då barn finns i Bajit.
 • Ur brandsäkerhetssynpunkt krävs alltid SJs tillåtelse att tända använda pyroteknik vilket t.ex. omfattar stearinljus, rökmaskiner, tomtebloss etc.
 • Om man bokat en lokal i Bajit är det inte tillåtet att vistas i andra lokaler än de man har bokat förutom entrén med ljusgården och loungen.
 • Rökning är inte tillåten inom hela fastigheten, vilket både betyder själva huset och även marken runt Bajit som disponeras av SJ genom tomträtt.
 • Vid nyttjande av ytor som är gratis skall dessa alltid återställas i samma skick som när man tog dem i bruk, vilket inkluderar både städning och möblering.

8. Säkerhet

Säkerhetsnivån i Bajit är mycket hög. Om inte annat avtalats gäller följande vid nyttjande och bokning av lokal i Bajit.

 • Varje besökare skall kunna legitimera sig vid sitt besök i Bajit. Vår säkerhetspersonal kan komma att be besökare att legitimera sig samt vidta andra, ur säkerhetssynpunkt, relevanta åtgärder vid en besökares inpassering till Bajit.
 • Senast två veckor innan första bokningsdagen måste SJ ha erhållit tillräckligt med information om evenemanget så att säkerheten kan garanteras och tillräckligt med personal kan bokas upp.
 • Senast tre dagar innan den första bokningsdagen skall SJ erhålla en lista med namn på de personer som kommer att besöka Bajit.
 • Vid nyttjande av lokal skall det tydligt framgå till SJ vem som är arrangör, vilken typ av evenemang som det gäller och vem som är ansvarig för innehållet.
 • Stiftelsen Judaica förbehåller sig rätten att själva avgöra vilken typ av säkerhet som krävs för ett visst nyttjande av lokal. Kostnaden för säkerheten påförs brukaren av lokalen enligt punkt 4.
 • Marknadsföring av ett evenemang i Bajit får ej ske genom öppna kanaler, däremot i slutna grupper och sällskap.

9. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, rådande säkerhetsläge, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför SJs kontroll, berättigar SJ att häva ett bokning utan skyldighet att utge skadestånd.